محتسب مستی به ره دید و...

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت: ایدوست, این پیراهن است, افسار نیست

گفت: مستی, زآن سبب افتان و خیزان مى روی
گفت: جرم راه رفتن نیست, ره هموار نیست

گفت, مى باید تو را تا خانه قاضیبرم
گفت: رو صبح آی, قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است والی راسرای, آنجا شویم
گفت: والی از کجا در خانه خّمار نیست

گفت: تا داروغه راگوییم, در مسجد بخواب
گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناریبده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع,‌کار درهم و دینار نیست

گفت: از بهر غرامت,‌جامه‌ات بیرون کنم
گفت: پوسیده است, جز نقشی ز پود و تارنیست

گفت: آگه نیستی کز سر درافتادت کلاه
گفت: در سر عقل باید, بى کلاهیعار نیست

گفت: مى بسیار خوردی زآن چنین بى خود شدی
گفت: ای بیهوده گو, حرف کم و بسیار نیست

گفت: باید حد زند هشیار مردم, مست را
گفت: هشیاریبیار, اینجا کسی هشیار نیست

 

 

/ 4 نظر / 32 بازدید
‫حدیث

دوستش دارم...

ملودی

وب جالبی دارید خوش حال میشم اگر بهمسر بزنید

دعوت مدارس اهل سنت به مناظره

تحقق وعده الهی : - به راستی از کجا می توان فهمید که در 14 قرن گذشته هیچ تغییری در قرآن رخ نداده است و این کتاب دچار تحریف نشده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر چند در این خصوص دلایل متعددی وجود دارد، اما ساده ترین آنها « عدم وجود تفاوت در بین قرآن های موجود در نقاط مختلف دنیا » می باشد. برای مثال: اگر قرآن در امریکا دچار تحریف و تغییر می شد، امروز حداقل باید دو قرآن متفاوت در دنیا وجود داشت. و قرآنی که مورد قبول مسلمانان آن کشور می باشد، باید با قرآنی هایی که در ایران و سایر نقاط دنیا وجود دارد – حداقل در یک آیه – تفاوت می داشت. حال آنکه اگر دقت نمایید متوجه خواهید شد که بعد از گذشت چهارده قرن از ظهور اسلام و علی رغم تعدد مذاهب اسلامی و نیز دسیسه های بدخواهان این دین آسمانی، تنها و تنها یک قرآن مورد توجه و اتفاق تمام مسلمین جهان می باشد. و باید گفت که: « خداوند به وعده خود، در خصوص عدم تحریف کتاب آسمانی اش عمل کرده است.»

این شعر فوق العاده است ت ت ت ت ت ت ت ت ت . . . . .