# دلتنگی
دلتنگی چون سایه همراهم است  و گریزم بی نتیجه هرچند احساس غریب شدن با سایه ی دیر آشنا بر گلویم خنج می کشد  
/ 5 نظر / 14 بازدید